ADIFEX

Spoločnosť Adifex, a. s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2012, najskôr ako s.r.o. a od roku 2015, z dôvodu značného nárastu aktivít, už ako akciová spoločnosť. Kontinuálny rast bol potvrdený na prelome rokov 2020/2021, keď svoje postavenie na trhu posilnila fúziou so spoločnosťou VHS-PS, s.r.o., ktorá dominovala na trhu realizáciou nosných developerských projektov súčasnej bratislavskej architektúry.

V súčasnosti má Adifex, a. s. nezanedbateľné postavenie vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti.

Sme modernou, stabilnou, profesionálnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, čoho dôkazom je aj zapojenie sa do medzinárodnej iniciatívy Európskej únie v oblasti zlepšovania environmentálneho správania – do schémy EMAS.

Vykonávanie stavebnej činnosti v oblastiach

POZEMNÉ / PRIEMYSELNÉ STAVITEĽSTVO

INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO

VODNÉ STAVITEĽSTVO

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO

 • budovy občianskej vybavenosti
 • halové objekty (športové haly …)
 • budovy na bývanie (bytové a rodinné domy….)

PRIEMYSELNÉ STAVITEĽSTVO

 • haly na výrobu (priemyselné, poľnohospodárske, …)
 • budovy pre výrobu (pre priemysel, pre skladovanie…)
 • nádrže, zberače čistiarní odpadu, zásobníky, jamy..
 • špeciálne pozemné objekty (nástupištia, rampy…)

INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO

 • mosty (cestné, pre peších…)
 • pozemné komunikácie a letiská (cesty…)
 • plochy a úpravy území
 • železnice
 • podzemné objekty (vrty…)
 • diaľkové rúrové vedenie (plynovod, kanalizácia, vodovod…)
 • elektrické a visuté dráhy

VODNÉ STAVITEĽSTVO

 • hrádze a objekty na tokoch (priehrady, hate, plavebné komory)
 • nádrže na tokoch, úpravy tokov

OFFICE ŽILINA

Adifex, a. s.
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Tel: +421 907 203 214
E-mail: adifex@adifex.sk

OFFICE BRATISLAVA

Adifex, a. s.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Tel: +421 907 203 214
E-mail: adifex@adifex.sk

Napíšte nám